Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese 


   

   

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

s__20291597.jpg - 16.54 Kb


QR Code
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมา ผู้ปฏบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา

 

คู่มือการใช้งานระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

Attachments:
Download this file (img-307090150.pdf)img-307090150.pdf[ ]824 Kb

การประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา 

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ในการนี้เพื่อติดตามงาน และสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา และเพื่อชี้แจงลักษณะงานพนักงานเทศบาลที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สัญญาจ้าง และมอบนโยบายผู้บริหาร ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ที่ 283/2566 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

2. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง เศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

-ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องงถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

-ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

-ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง การงดรับของขวัญของรางวัล ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

2. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

3. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

4. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

5. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ห้ามมิให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในภารกกิจส่วนตัว ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

6. ประกาศเทศบาลตำบลพะรแท่นลำพระยา เรื่อง ห้ามมิให้ใช้ยานพาหนะของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

7. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง นโยบายด้านสุขภาพของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.256

8. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ห้ามมิให้เล่นการพนันและเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

9. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง นโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

10. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ขอความร่วมมือเรื่องการงดรับของขวัญหรือของกำนัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

11. ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา พ.ศ.2567 ประกาศ วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

12. คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ที่ 252/2566 เรื่อง ปรับปรุงการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

ฯลฯ

 

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]