Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยานางสาวจิราพร  ศรีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.063-6619324
 


นางสาวสุขใจ ชินเจริญทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.087-1679879
 

นางสาวนันทณัฏฐ์ วัฒนะแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-8568561
 

นางสาวณรินทร์ธร ยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.091-741616
 

นายจักรชัย สัญญะชิต
นักป้องกันฯ
โทร.086-1074310นายบุญนาค พูนเพิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร.092-6503454


นางสาวมณฑ์ตา กระต่ายทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.084-7525415
 


นายวีระศักดิ์ ใจงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.062-5033244
 

นายจำเริญ บุญจับ
คนสวน
โทร.098-4253922

นางสาวจิราภรณ์ จิตนิยม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.098-9651266
 

นางสาววีรนุช นุชอิ่ม
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.093-3580645

นายนันทวิทย์ นวัต
คนงาน
โทร.098-4129724
 

นายอภิเชต ประจบดี
คนงาน
โทร.092-4327179

นางสาวเฟื่องฟู พระแท่น
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.083-3018851
 

นางสาวภัทราวรรณ หนุนภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร.080-6609935

นางสาวชนาทิพย์ หนูโดด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข (สปสช)
โทร.065-3673135
 

นางสาวจิรนันท์ ชุ่มดอนไพร
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทร.092-8298380
 
 
นางสาวณัฐนิช พระแท่น
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.085-2917987
 
 
 

นางสาวณิชกานต์ นิลสมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
โทร.065-9374549

นางสาวพัชชญณัฐ งอกงามดี
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ(สป)
โทร.085-3145996
 

นางสาวสิริมา ชัยสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเจ้าหน้าที่
โทร.098-2512418
 
 
นายสมหวัง สุขขี
คนงาน
โทร.097-2183046