Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยานายอำนาจ  ภัทรฤทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-3650567


นายฐิติวัชร ศรีเงินวิเชียร
นายช่างโยธา

โทร.087-2874468

 


นายธนวัฒน์ ชินเจริญทรัพย์
ผช.นายช่างโยธา
โทร.091-6143025

นายยุทธนันท์ เข็มอุดม
พนักงานขับรถยนต์
โทร.089-379-1774

นายพิชัย ดำทะมิส
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ
โทร.090-7493546

นายนพพล แก้วน้อย
พนักงานประจำรถขยะ
โทร.061-6460597

นายหัสนัย รอดรักษาทรัพย์
คนงาน
โทร.092-7056684

นายกิตติชัย พรหมมา
คนงาน
โทร.061-5520102