Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ยุทธศาสตร์

 

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้าน การเกษตรและการพัฒนา                       ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารขบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ                         ทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]