Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
 

วันที่ รายการ
27 มิย 67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนนางนูน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิย 67 จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะอาคารพาณิชยกรรม) จำนวน ๒,๕๐๐ แปลง พร้อมจัดเอกสารเข้าแฟ้มงาน เรียงตาม Zone,ฺBlock เพื่อรองรับกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิย 67 จ้างติดตั้งเครือข่ายระบบประชาสัมพันธ์ไร้สาย เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 67 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายพิพัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองงู ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเนียร อินทรเกษม หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 67 จ้างเหมาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางลำจวน ฉิมสุวรรณ์ หมู่ที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีค 67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแท๊งค์น้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีค 67 จ้างวางท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้าน นายสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พย 66 จ้างทำทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 66 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙,๑๑,๑๔ และ ๑๕ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง (UHT) นมโรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 66 จ้างปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 66 จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กย 66 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อกระปุก ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อกระเป๋าพร้อมยาสามัญ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อไข่เป็ดและเกลือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]