Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
 

วันที่ รายการ
08 พย 66 จ้างทำทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 66 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙,๑๑,๑๔ และ ๑๕ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง (UHT) นมโรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 66 จ้างปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 66 จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กย 66 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อกระปุก ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อกระเป๋าพร้อมยาสามัญ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อไข่เป็ดและเกลือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]