Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 

“เป็นเทศบาลตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก
โดยใช้ระบบไอที และฐานข้อมูลเป็นแนวทางการบริหารงาน มุ่งเน้นด้านบุคลากรในตำบล เมืองเกษตร คุณภาพชีวิต โครงสร้างตำบล และแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การกีฬา อย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย” 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

4. บริหารระบบงบประมาณและการคลังของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ  ทั้งการจัดเก็บรายได้และการใช้งบประมาณให้เกิดการคุ้มค่า

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้ง  6  หลัก

6. พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการติดตามการประเมินผลการพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน

7. พัฒนาคุณภาพคนให้คนในท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งร่างกาย  จิตใจ ความรู้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิต  เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม

8. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมอาชีพชุมชน  พัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยให้มีคุณภาพ  มาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก

10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอที (โลจิสติกส์) ให้มีมาตรฐานสากลและผังเมืองสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์ชาติ

11. พัฒนาข้อมูล จปฐ.และข้อมูล TCNAP เข้าสู่ระบบไอที (โลจิสติกส์) มุ่งเน้นนำปัญหาฐานข้อมูลมาสู่การพัฒนาองค์กร

 


 


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]