Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 QR code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา สำนักปลัด 15
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 15
3 แบบรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 15
4 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 26
5 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 23
6 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 47
7 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา สำนักปลัด 19
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 34
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 35
10 ประกาศฯ เรื่องเจตจำนงสุจริต Administrator 46

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]