Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สำนักปลัด 118
2 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา กองคลัง 45
3 รายงานการประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 60
4 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 47
5 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 82
6 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 75
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 107
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 กองคลัง 155
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 107
10 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปี 2563 สำนักปลัด 197

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]