Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน 2566 สำนักปลัด 4
2 แผนตรวจสอบภายใน 2566 สำนักปลัด 4
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 สำนักปลัด 5
4 รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยง ประจำปี 2566 และรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 7
5 แผนบริหารจัดการความเเสี่ยง 2566 สำนักปลัด 5
6 คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา แต่งตั้งคณะกรรการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงาน เทศบาลพระแท่นลำพระยา 10
7 คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา แต่งตั้งคณะกรรการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงาน เทศบาลพระแท่นลำพระยา 8
8 คู่มือการให้คำปรึกษาการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เทศบาลพระแท่นลำพระยา 8
9 คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เทศบาลพระแท่นลำพระยา 7
10 แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2567 เทศบาลพระแท่นลำพระยา 12

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]